Algemene voorwaarden van Het Ontwerploket

https://www.astridhoncoop.nl/
Geldig vanaf 1 november 2018

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden staan de afspraken die wij hebben gemaakt en waar u als opdrachtgever en wij als Het Ontwerploket ons aan moeten houden. Dit geldt zowel voor offertes en overeenkomsten van Het Ontwerploket als voor de werkzaamheden die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren.
 2. Afwijken van de algemene voorwaarden kan alleen als we dat met elkaar zijn overeengekomen. Afspraken hierover moeten schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. De aanbiedingen van Het Ontwerploket zijn vrijblijvend en blijven vier weken geldig.
 2. Als wij op verzoek van de opdrachtgever extra werkzaamheden verrichten (die niet vallen onder de oorspronkelijke overeenkomst of aanbieding), dan nemen we aan dat het gaat om een incidentele opdracht. De kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

Artikel 3 – De uitvoering van de overeenkomst 

 1. Het Ontwerploket maakt met de opdrachtgever afspraken over de termijnen waarbinnen de werkzaamheden worden afgerond. Alleen als we dit samen zijn overeengekomen, is er sprake van een fatale termijn.
 2. Voordat het werk wordt geproduceerd, verveelvoudigd of gepubliceerd, geeft Het Ontwerploket de opdrachtgever de gelegenheid om de laatste versie van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
 • Aanpassingen moeten zo snel mogelijk schriftelijk worden doorgegeven. Als Het Ontwerploket binnen tien werkdagen geen bericht ontvangt, nemen we aan dat de opdrachtgever akkoord is met het resultaat van de opdracht.

Artikel 4 – Inschakelen van derden

 1. Zodra derden bij de werkzaamheden worden betrokken, geeft de opdrachtgever hiervoor de opdracht. In overleg kan de opdrachtgever toestemming aan Het Ontwerploket geven om dit te regelen.
 2. Een indicatie van de kosten voor derden worden in de offerte opgenomen, de werkelijke kosten kunnen na de uitvoering afwijken.
 3. Wanneer Het Ontwerploket namens de opdrachtgever producten en diensten van anderen afneemt, blijft deze als aannemer verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze producten of diensten.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

 1. Het Ontwerploket behoudt alle intellectuele eigendomsrechten over de ontwikkelde concepten, materialen en overige ontwerpen. Tenzij hier vooraf met de opdrachtgever schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
  Als een registratie of depot noodzakelijk blijkt, is alleen Het Ontwerploket hiervoor bevoegd.
 2. Het Ontwerploket heeft het recht om zijn naam op/bij het werk te vermelden of verwijderen. De opdrachtgever mag alleen met toestemming het werk openbaar maken zonder naamsvermelding van Het Ontwerploket.
 3. Het Ontwerploket mag het ontwerp gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, en houdt daarbij rekening met het belang van de opdrachtgever.
 4. Wanneer de opdrachtgever heeft voldaan aan de afspraken met Het Ontwerploket, krijgt hij een exclusieve licentie voor het gebruik van het werk. Dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging voor de bestemming die we zijn overeengekomen.
 5. Een exclusieve licentie geeft geen recht om wijzigingen in het werk van Het Ontwerploket aan te brengen.
 6. Zonder schriftelijke toestemming van Het Ontwerploket mag het voorlopige of definitieve ontwerp:
  a) niet worden (her)gebruikt voor een andere bestemming dan overeengekomen
  b) niet worden aangetast of gewijzigd
  Bij overtreding kan Het Ontwerploket een boete of schadevergoeding opleggen aan de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever mag niet van het ontwerp of de licentie gebruikmaken wanneer:
  a) hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt
  b) hij de opdracht intrekt of eerder beëindigt
 8. Wanneer de opdrachtgever materialen en gegevens verstrekt die Het Ontwerploket nodig heeft bij de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de rechten van het intellectuele eigendom die hierop rusten.

Artikel 6 – Vergoeding

 1. De vergoeding van Het Ontwerploket wordtvermeerderd met reiskosten, bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld materiaalkosten) en btw.
 2. De vergoeding is gebaseerd op de verrichte arbeid en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 7 – Betaling

 1. De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen na de factuurdatum, tenzij anders afgesproken. Bij een latere betaling kan Het Ontwerploket de wettelijke rente in rekening brengen. Daarnaast is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd als daar door te late betalingen sprake van is.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Het Ontwerploket het recht om de werkzaamheden voor de klant direct op te schorten.

Artikel 8 – Opzegging
De opdrachtgever en Het Ontwerploket kunnen beiden de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen. In dit geval heeft Het Ontwerploket recht op een betaling voor reeds verrichte werkzaamheden en een vergoeding van de gemaakte onkosten. Bij opzegging door de opdrachtgever heeft Het Ontwerploket recht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Het Ontwerploket is niet aansprakelijk voor:
 2. schade als gevolg van onjuist aangeleverde materialen, foutief handelen of nalaten door of namens de opdrachtgever
 3. fouten of tekortkomingen in het ontwerp, indien de opdrachtgever zijn  toestemming heeft gegeven, zie artikel 3
 4. indirecte schade of gevolgschade die bij de opdrachtgever of derden is ontstaan
 5. De aansprakelijkheid van Het Ontwerploket geldt alleen bij een ernstige tekortkoming of onrechtmatig handelen in de uitvoering van de opdracht. Voor het geval dat wordt geoordeeld dat Het Ontwerploket aansprakelijk is, blijft de vergoeding van de schade beperkt tot het maximale factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,–).

Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Het Ontwerploket waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Opdrachtgever is consument
Indien de opdrachtgever consument of daaraan gelijk is, zijn ook deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.